Kryteria wyboru projektów

Na podstawie zebranych aplikacji Fundusz podejmuje decyzje o zaproszeniu wybranych Grantobiorców do udziału w pierwszej fazie wsparcia.

ict-wins

Głównym celem Funduszu jest inwestowanie w projekty B+R o wysokiej potencjalnej stopie zwrotu (tj. potencjale do komercjalizacji wyników badań).

Wybór projektów będzie oparty na podstawie określenia poziomu innowacyjności projektu, doświadczenia i kompetencji zespołu, potencjału komercjalizacji pomysłu oraz wyszczególnionych niżej kryteriach dostępu. W ciągu całego projektu Fundusz planuje zaprosić do Etapu preinkubacji trzydziestu pomysłodawców.

Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej. W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych.Jako badania przemysłowe i prace rozwojowe należy rozumieć badania przemysłowe i prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014):

 • badania przemysłowe – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
 • eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację TAK/NIE nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Zakres i charakter prac rozwojowych musi być uzasadniony w kontekście wdrożenia ich wyników do działalności gospodarczej.

W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati z 2002 r. Zgodnie z zapisami Podręcznika „czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, nie powinny być zaliczane do B+R”.

Ponadto w ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej. Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD Podręcznik Oslo, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

Na podstawie definicji Podręcznika Oslo:

 • innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
 • innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.
Zgłoszenie zostało przygotowane zgodnie z właściwą instrukcją i wymogami regulaminu. Zgłoszenie zostało przygotowane zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w instrukcji wypełniania aplikacji oraz regulaminie.Warunkiem pozytywnej oceny kryterium jest spełnienie poniższych wymagań:

 • wszystkie wymagane pola formularza zgłoszeniowego zostały wypełnione zgodnie z wymogami instrukcji wypełniania zgłoszenia i regulaminu (tj. w szczególności zawierają wymagany zakres informacji umożliwiających ocenę merytoryczną projektu);
 • do zgłoszenia dołączono wszystkie wymagane załączniki przygotowane zgodnie z wymogami instrukcji wypełniania zgłoszenia i regulaminu (tj. szczególności w odpowiednich formatach/wzorach).
Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu. W ramach kryterium ocenie podlega, czy:

 • Grantobiorca dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie;
 • Grantobiorca uprawdopodobnił, że brak jest dostępnych i objętych ochroną, rozwiązań/ technologii/wyników prac B+R, których istnienie uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia wyników projektu;
 • przewidziano efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed skopiowaniem/nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (jeśli istnieje taka potrzeba).

Należy wziąć pod uwagę specyfikę projektu/branży z uwagi na to, że dla niektórych rozwiązań stosowanie ochrony patentowej może być niezasadne.

Grantobiorca jest zobowiązany do szczegółowego opisania w aplikacji z jakich baz danych (patentowych i publikacji) korzystał, podania słów kluczowych, których użył oraz wyników, które uzyskał związku z badaniem stanu techniki.

 

Nowość planowanych rezultatów projektu. W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega czy rezultat projektu – produkt/teachnologia/usługa, charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.W przypadku innowacji produktowej – nowość rezultatów projektu (co najmniej w skali polskiego rynku) jest rozumiana jako znacząca zmiana, tzn. podczas oceny zgłoszenia brane pod uwagę będą wskaźniki jakościowe i ilościowe, które odróżniają ten produkt od występujących na rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej.W przypadku innowacji procesowej – nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie zmian technologicznych (co najmniej w skali polskiego rynku). W ramach oceny przedmiotowego kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy technologia wykorzystana w procesie stanowi nowość w skali polskiego rynku oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

Dokonując oceny eksperci mają na względzie, iż priorytetem jest wspieranie powstania innowacyjnych produktów/technologii/usług, które nie są jeszcze dostępne na polskim rynku lub też takich, które są dostępne ale oferują nowe, innowacyjne funkcjonalności co najmniej w skali polskiego rynku.

Eksperci mają na względzie przede wszystkim poziom innowacyjności danego rozwiązania oraz jego znaczenie dla rozwoju danego przedsiębiorstwa, polskiej gospodarki, dla jej unowocześnienia i poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. W związku z tym eksperci dokonując oceny projektu w ramach przedmiotowego kryterium biorą pod uwagę, czy proponowane innowacyjne rozwiązanie cechuje wystarczający stopień nowości, czy też cechujące to rozwiązanie zmiany/cechy/ nowe funkcjonalności są mało znaczące i nie zawierają w sobie wystarczającego stopnia nowości.

 

Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia. W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegają łącznie dwa aspekty: zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu oraz opłacalność wdrożenia.Zapotrzebowanie rynkowe oceniane jest w sposób opisany poniżej.W przypadku innowacji produktowej:

 • poprawnie zdefiniowano rynek docelowy (potencjalni klienci/odbiorcy oraz ich wymagania/ preferencje, rozmiar, kierunki i tempo rozwoju, spodziewany udział w rynku);
 • dane/przyjęte założenia są realistyczne i uzasadnione oraz uprawdopodabniają sukces ekonomiczny wdrożenia wyników projektu;
 • wykazano, że produkt zaspokoi faktyczne potrzeby odbiorców/klientów;
 • wykazano, że rezultat projektu będzie konkurencyjny względem innych podobnych rozwiązań oferowanych na rynku oraz że w efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie asortymentu lub wejście na nowe rynki. Ocena w tym aspekcie następuje na podstawie analizy danych dotyczących cech rynku docelowego oraz użytkowych i funkcjonalnych cech rozwiązań, spełniających podobną funkcję podstawową, istniejących na rynku docelowym.

W przypadku innowacji procesowej – ocenie będzie podlegało, w jaki sposób i w jakim stopniu innowacja procesowa wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jej użytkowników, podniesienie jakości świadczonych usług, pozwoli dostosować produkty do indywidualnych potrzeb klientów.

Opłacalność wdrożenia oceniana jest w następujący sposób:

 • w konsekwencji wprowadzenia produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowania nowej technologii w prowadzonej działalności, nastąpi poprawa wyników firmy;
 • projekcja spodziewanego przychodu oraz kosztów, związanych z oferowaniem nowego produktu/technologii/usługi na rynku, bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach;
 • projekcja spodziewanych korzyści dla przedsiębiorcy w związku z wdrożeniem wyników projektu (np. zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie czasu produkcji) bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach;
 • proponowany sposób wprowadzenia produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowania nowej technologii w prowadzonej działalności (strategia wdrożenia) oraz wykorzystywanych do tego zasobów jest realistyczny i uprawdopodabnia sukces ekonomiczny;
 • poprawnie zidentyfikowano ewentualne ryzyka/zagrożenia/bariery utrudniające wprowadzenie produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowanie nowej technologii w prowadzonej działalności oraz przedstawiono sposób ich minimalizacji/pokonania.

Na obu etapach (tj. etapie idei oraz o etapie preinkubacji) ocena będzie oparta na tych samych kryteriach z zastrzeżeniem, że na etapie idei ocenie podlega także potencjał pomysłu do spełnienia danego kryterium.

Kluczowym kryterium dla funduszu będzie potencjał komercjalizacji projektu i potencjalny wzrost wartości inwestycji oceniany na podstawie kryterium „Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia”.

Zapisz